Társadalmi szerepvállalás

Jótékony Hungerit

A jótékony célú adományozás Magyarországon a vállalkozások körében ma már egyáltalán nem ismeretlen fogalom, hiszen számos kis és nagyvállalat áldoz non-profit célra kisebb nagyobb összegeket, illetve termék- és természetbeni juttatásokat. Kutatások adataiból kimutatható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem elsősorban a külföldi tulajdonú multinacionális nagyvállalatok járnak elöl az adományozás terén, hanem a községekben és kisebb városokban tevékenykedő vállalkozások is igen nagy arányban   hajlandók áldozni jótékony célokra.

Büszkén mondhatjuk, hogy a HUNGERIT Zrt. a jelentős többséghez tartozik, hiszen az elmúlt években folyamatosan támogatja az elsősorban helyi érdekeltségű sport- és kulturális szervezeteket, eseményeket. A teljesség igénye nélkül az elmúlt években anyagilag, vagy termékekkel támogattuk a Szentesi Farkasok Kézilabda Klubot, a Szentesi Utánpótlásnevelő Sportiskolát, Jászárokszállási Eleven Ház Fitness és fallabda Klubot, a Szilver Táncsport Egyesületet, valamint a Magyar Vöröskereszt területi szervezeteit, továbbá hosszú évek óta kiemelt támogatói vagyunk a Szentesi Vízilabda Klubnak.

Környezetvédelem

Célunk magas technikai színvonalon – az állat- és környezetvédelmi, valamint higiéniai követelményeknek megfelelően nevelt élőállományból – egészséges, a modern táplálkozási kultúrának megfelelő baromfihús termékek előállítása. A versenyképes kiváló minőség és környezetkímélő termék-előállítás garanciája az Integrált Irányítási Rendszer, melynek részei a HACCP rendszerre épülő IFS, BRC élelmiszerbiztonsági és ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerek, illetve a 2016. évben bevezetett ISO 50001 energiairányítási rendszer.

Környezetirányítás a HUNGERIT Zrt.-nél

Miért van szükség a KIR-re (Környezetközpontú Irányítási Rendszer)?

 • A szabályozások és vevői elvárások miatt.
 • Az érintettek érdekei miatt (pénzintézetek, alkalmazottak, környezetvédelmi érdekcsoportok, fogyasztók, közvélemény).
 • Tudatosság, hírnév megszerzésére (felelősségteljes gondolkodás, költségcsökkentés).
 • A versenyképesség javítása érdekében.
 • Pénzügyi szempontok miatt (adókkal, díjakkal hatnak a szennyezés csökkentésére, bankok és biztosítótársaságok is erre ösztönöznek).

Mit nyújt a KIR?

 • Strukturált és módszeres megközelítést tesz lehetővé.
 • Környezetvédelmi szempontokat kiemelten figyelembevevő vezetési stílus alkalmazására késztet.
 • Összhangot teremt a jogi elvárásokkal.
 • A környezeti teljesítmény javulását garantálja.

A Környezetközpontú Irányítási Rendszert 2004-ben a tudatosabb környezethasználat elősegítésére vezettük be. Tényezőhatás-elemzésekkel azonosítottuk a jelentős környezeti hatásokat (pontozási rendszerben). Az első értékelés során csupán a határértékek túllépésének kiküszöbölésére, valamint a jogszabályi követelmények betartására törekedtünk. Ez alapján a víz- és szennyvíz, ill. az ezzel kapcsolatos hatások bizonyultak a legjelentősebbnek a kibocsátások közül.

Vízvédelem

A térség megoldatlan problémája az ivóvíz magas arzéntartalma, mely átlagosan a megengedett egészségügyi határérték dupláját is meghaladhatja. Ezzel szemben a HUNGERIT Zrt.-nél a kutak vizét egy ivóvízkezelőbe vezetik, ahol arzén-, vas-, ammónia- és mangánmentesítés, valamint klórozás történik. Jelentősége, hogy a felhasznált víz kizárólag saját kutakból (4 db), ellenőrzött módon (ivóvíz mintavétel havonta), jó állapotban lévő csővezetéken jut el a felhasználási helyre.
Az élelmiszeripar gyártástechnológiai műveleteinek sajátosságaiból adódóan, valamint a szigorú higiéniai követelmények mosási és fertőtlenítési előírásai miatt az üzem szennyvízkibocsátása jelentős. A telep létesítményeiben keletkező szennyvizek szociális és technológiai jellegűek.
A korábbi szennyvíztisztító technológia alapvetően csak a nagyobb méretű fizikai szennyeződések eltávolítására volt alkalmas, ezért 2005 novemberétől napi 3000 m3 kapacitású fiziko-kémiai tisztítást végző komplett szennyvíztisztító telepet építtetett a HUNGERIT, melynek során a csővezetéket is kicserélték. A tisztított szennyvíz paraméterei minden egyes összetevőre vonatkoztatva megfelelnek az EU-s előírásoknak. A telephely technológiai szennyvízmennyiségének csökkenése az egyes üzemegységek optimalizált vízhasználatának köszönhető.

Zajvédelem

Főbb zajforrások a következők:

 • Gépkocsi-mosó szivattyúháza
 • Hűtőgépház (éjjel csökkentett üzemmódban)
 • Kompresszorház
 • Kondenzátor telep (éjjel is üzemel csökkentett üzemmódban)
 • Hulladékgyűjtő hely, kazánház (éjjel is üzemel csökkentett üzemmódban)
 • A mintabolt hűtő-aggregátja

A termelő gépsorok okozta zaj- és rezgésvédelem érdekében a munkavédelmi szabályzat alapján egyéni védőfelszerelést kell alkalmazni.
Zajjal kapcsolatos lakossági panasz az elmúlt 5 évben nem érkezett. Az éjjeli csökkentett üzemmóddal igyekszünk a környező lakosok nyugalmát biztosítani.

Hulladékgazdálkodás

A termelés és a lakossági fogyasztás elkerülhetetlen velejárója a hulladékképződés. A nem megfelelő hulladékkezelés fokozott környezetkárosító hatássokkal jár, pl. közvetlenül szennyezi a talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket, a levegőt, továbbá tájromboló hatása is van.

A környezetvédelmi törvények hulladékokra vonatkozó alapelvei:

 • A hulladékképződés csökkentésének ösztönzése.
 • Az anyagok lehetőség szerinti újrafelhasználása.
 • A kezelt hulladékok előírások szerinti kezelése.

Élelmiszeripari üzemben keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok.

Veszélyes hulladékok

Olyan anyagokat vagy összetevőket tartalmaznak, amelyek eredete, összetétele, koncentrációja az egészségre, ill. az élővilágra közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késleltetetten károsító hatást gyakorolnak, illetve amit a termelő nem képes felhasználni vagy értékesíteni.
A „szennyező fizet elv” alapján a veszélyes hulladék termelője, mint első tulajdonos, köteles a hulladék szakszerű gyűjtéséről, elszállíttatásáról és végső soron kezeléséről gondoskodni. A HUNGERIT Zrt.-nél a laborban, a TMK-műhelyekben, az irodákban és az ivóvíztisztítóban keletkeznek veszélyes hulladékok.
A veszélyes hulladékokat mindig egymástól elkülönítve, feliratozva, kármentővel ellátva és a Hulladékgyűjtési Utasításban leírt módon kell dokumentálni, ami fontos és felelősségteljes dolgozói feladat.

Nem veszélyes hulladékok

Ebbe a csoportba tartoznak az emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű hulladékok (vér, csont, bél, hulla, toll, paraffinos toll). Ezek gyűjtése részben automatizált, illetve csak az arra kijelölt dolgozók foglalkozhatnak ezekkel a hulladékokkal.
A termékdíj-köteles hulladék anyagok közül a Zrt.-nek a csomagoló anyagokra (PE fólia, papír, faraklap stb.) van visszagyűjtési szerződése, ami ezen anyagok – a törvényben előírtak alapján – újrafelhasználását szolgálja.
A kommunális hulladékokra jellemző, hogy nem veszélyesek, és nem lehet, vagy nem érdemes egyes alkotórészeit szelektálni vagy újrahasznosítani. A cégnél a sárga hulladékgyűjtő konténerekbe gyűjtik össze ezt a típusú hulladékot, ami származhat a termelésből és az irodákból egyaránt.

Szelektív gyűjtés a HUNGERIT Zrt.-nél:

A fa és fém, mint nem veszélyes hulladék, már régóta a szelektíven gyűjtött és újrafelhasználásra átadott hulladékok közé tartozik.
Az irodai ívpapírt és a hullámpapírt, ill. a szárazelemeket 2004 óta gyűjtjük szelektíven a Hulladékgyűjtési Utasítás alapján.
A fehér öblös üvegek, PET-palackok, konzerves dobozok szelektív gyűjtése 2007 szeptembere óta megoldott a cégnél. A hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése fontos és felelősségteljes feladat, s egyben a cég minden egyes dolgozójának kötelessége.

Talajvédelem - Levegővédelem

Talajvédelem

Talajra terhelő hatású tevékenységet a HUNGERIT Zrt. nem végez, miután a teljes telephely szilárd burkolattal ellátott.

Levegővédelem

A HUNGERIT Zrt. üzemrészeinek hő- és melegvíz-ellátását gázkazánok, valamint egy gázmotor biztosítja. A károsanyag-kibocsátást évenként, a gázkazánok beállítása során mérik, ezek alapján elmondható, hogy a tényleges kibocsátások a határértékeket nem lépik túl. A kazánok kürtőin távozó szén-monoxid mennyiségét pedig a fűtőanyag-levegő arány beállításával optimalizálták.
Az ammónia hűtőközegű rendszer csak kivételes meghibásodás esetén okozhat levegőszennyezést, így az esetlegesen kiszabaduló nagy mennyiségű ammónia a lakosságot veszélyeztetheti. Ez ellen műszaki védelemmel rendelkeznek az érintett üzemrészek, az esetleges vészhelyzetek kezelésére pedig ún. havaria terv (vészhelyzetek kezelésére szolgáló terv) áll rendelkezésre, amelyet a védekezésben érdekelt dolgozóknak ismerniük kell. A nagyobb biztonság elérése érdekében ammóniaérzékelő rendszert üzemeltünk be a HUNGERIT Zrt.-nél. Havária esetére számos gyakorlatot tartottunk a cég területén, a Katasztrófavédelem mind az üzemi mind az irodai dolgozók bevonásával.

Energiagazdálkodás

A tudatos, ésszerű energiagazdálkodás az egyik alappillére a fenntartható fejlődésnek, a környezet védelmét előtérbe helyező vállalati gondolkodásmódnak. A HUNGERIT Zrt. jelentős mennyiségű villamos energiát és gázt használ fel. Az energia előállítása környezeti szennyezéssel jár, ezért az energiapazarlás nem csak anyagi, hanem környezetvédelmi probléma is. Az energiapazarló szemléletet fel kell váltsa a globális, racionális gondolkodás –, vagyis a munkahelyen és otthon egyaránt oda kell figyelni az energia-takarékos felhasználására. Ezért a cégnél folyamatosan tűzünk ki ésszerű energiagazdálkodási célokat pl. csővezetékek szigetelése, gépmodernizálások, stb.

A HUNGERIT Zrt.-nél 2007-ben, ill. 2016-ban átfogó energetikai auditot folytattak le, melynek főbb eredményei:

2016. évben bevezettük a HUNGERIT Zrt.-nél az ISO 50001 energiairányítási rendszert.

 • korszerűbb berendezések alkalmazásával az energiafelhasználást csökkentettük (pl. kompresszorok),
 • a gázmotor alkalmazásával csökkenteni tudtuk a kevésbé energia-hatékony gázkazánok teljesítményét,
 • a fűtési igény bizonyos hányadát helyi korszerű hőforrások alkalmazásával elégítettük ki.

A 2012. évben energetikai felülvizsgálatot végeztettünk el a 264/2008. (XI.6.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. Egyéb energetikai átvilágításokkal igyekszünk elérni a leghatékonyabb energiafelhasználást.

2013. évben a HUNGERIT Zrt. energia-megtakarításból megtérülő, fenntartható energiafogyasztást eredményező beruházást hajtott végre a cég területén. Ennek eredményeként a kéményen kevesebb hőt engedünk ki, mivel azt hőcserélők beépítésével vissza tudjuk forgatni. Így meleg vizet és meleg levegőt nyerünk. A hőenergia termelő rendszer felújításából eredően:

 • A téglakémény mellé épült új, szigetelt kémény vette át annak funkcióját.
 • A kazánokból kikerült forró füstöt hőcserélőkön keresztül vezeti a csőrendszer a kéménybe.
 • A kazánok  hőszigetelő burkolatot kaptak.
 • A visszanyert hőt továbbhasznosítjuk.
 • Új szigetelt víztartály épült, ami a hőcserélőről lejött meleg vizet tárolja.
 • Szigetelés felújítása a teljes gőzrendszeren, kezelő-berendezésen megtörtént.
 • Kazánházból a tollüzembe került átvezetésre a forró, száraz levegő, amit a toll szárításánál lehet jól hasznosítani, jelentősen felgyorsítva a folyamatot.
 • A termelési technológiában, takarításban használt 60°C vizet így kb. 40°C -ról kell tovább melegíteni a korábbi 20°C helyett.

Hungerit, mint munkahely

A Hungerit Zrt. munkavállalóira külön szabályok vonatkoznak, melyek betartása mindkét fél érdekeit egyaránt szolgálják, mindemellett a dolgozó bizonyos feltételek teljesülése esetén különböző juttatásokban, elismerésekben részesülhet.

A béren kívüli juttatások a teljesség igénye nélkül:

 • A havi bér mellett a jó munka elismerésére a dolgozó mozgóbért kaphat, mely két hónap letelte után a Kollektív Szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén adható.
 • Havi étkezési utalványt kapnak a dolgozók a mozgóbér jogosutlsággal megegyezően.
 • Iskolakezdési támogatást nyújtunk a jogszabályi feltételeknek megfelelően, az iskoláskorú gyermeket nevelő munkavállalóinknak.
 • A vidékről bejáró dolgozóknak lehetőségük van a cég által bérelt autóbusszal utazni „háztól-házig”, mely kényelmes és megbízható megoldást jelent. Azoknak a vidéki dolgozóknak, akik nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást, a vállalat támogatja a tömegközlekedési bérlet megvásárlását, autóbusz és vonat esetén is a jogszabály által előírt mértékben.

A HUNGERIT Zrt., mint élelmiszerfeldolgozó cég, kiemelten nagy figyelmet fordít a higiéniai szabályok betartására, melyet fokozottan elvár minden munkavállalótól. Ezek a szabályok kiterjednek többek között a munkavégzés közben viselt ruházatra, lábbelire, a megfelelő tisztálkodásra, hajviseletre, valamint a betegségek elkerülése érdekében betartandó előírásokra is. Ide tartoznak a hajviseletre, ékszerekre, körömápolásra és kozmetikumok használatára vonatkozó szabályozások is.